Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Danh sách thủ tục

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công
Bưu chính

Tìm thấy 103 thủ tục hành chính
37. Phê duyệt danh sách nâng lương trước niên hạn cho CBCC, viên chức (không ISO)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
38. Chuyển xếp lương cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã (đã phân cấp về cấp huyện)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
39. Nâng bậc lương thường xuyên cho CBCC cấp xã (đã phân cấp về cấp huyện)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Áp dụng bưu chính
 • 2
 • 3
 • 4
BTDKT. Xét tặng bằng khen của chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
CB01. Thi tuyển công chức hành chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
CD01. Tiếp công dân
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO01. Ra Quyết định tuyển dụng công chức
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO02. Hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO03. Bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức hành chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO04. Điều động công chức trong phạm vi quản lý hành chính thành phố
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO05. Thuyên chuyển CBCCVC ra ngoài phạm vi quản lý thành phố
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO06. Nâng lương thường xuyên hàng năm CBCCVC ngạch CVC và tương đương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO07. Chuyển ngạch lương CBCCVC ngạch CVC và tương đương trở xuống
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO08. Giải quyết nghỉ việc CBCCVC
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO09. Giải quyết nghỉ hưu CBCC cơ quan hành chính và viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương ở đơn vị sự nghiệp đã đủ tuổi nghỉ hưu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO10. Thành lập cơ quan hành chính trực thuộc Sở, Ban, Ngành; UBND Quận, Huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO11. Thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban, Ngành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO12. Thành lập tổ chức phối hợp liên ngành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
ISO13. Điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức phối hợp liên ngành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Notification


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020