Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa:
Lĩnh vực:

Tìm thấy 100 thủ tục hành chính
01. Ra Quyết định tuyển dụng công chức
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
02. Hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
03. Bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức hành chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
04. Điều động công chức trong phạm vi quản lý hành chính thành phố
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
05. Thuyên chuyển CBCCVC ra ngoài phạm vi quản lý thành phố
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
06. Nâng lương thường xuyên hàng năm CBCCVC ngạch CVC và tương đương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
07. Chuyển ngạch lương CBCCVC ngạch CVC và tương đương trở xuống
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
07. Phê duyệt danh sách nâng lương trước niên hạn cho CBCC, viên chức
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
08. Giải quyết nghỉ việc CBCCVC
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
09. Giải quyết nghỉ hưu CBCC cơ quan hành chính và viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương ở đơn vị sự nghiệp đã đủ tuổi nghỉ hưu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
10. Thành lập cơ quan hành chính trực thuộc Sở, Ban, Ngành; UBND Quận, Huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
11. Điều động cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
11. Thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban, Ngành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
12. Chuyển xếp lương cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
12. Thành lập tổ chức phối hợp liên ngành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
13. Điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức phối hợp liên ngành
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
13. Nâng bậc lương thường xuyên cho CBCC cấp xã
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
14. Nâng ngạch lương cho CBCC cấp xã
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
14. Phê duyệt điều lệ hội
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
15. Cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ của tổ chức hội
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
15. Xử lý đơn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
16. Giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
16. Nâng bậc lương thường xuyên cho CBCC ngạch lương chuyên viên cao cấp và tương đương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
17. Bổ nhiệm ngạch lương cho CBCCVC ngạch chuyên viên chính và tương đương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
17. Giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
18. Giải quyết tố cáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
19. Cho phép đặt Văn phòng đại diện của tổ chức Hội có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh hoặc của địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
20. Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
21. Cho phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
22. Thay đổi Giấy phép thành lập hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
23. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
24. Đổi tên Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
25. Giải thể Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
34. Đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
35. Cử cán bộ quản lý đi đào tạo trong nước
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
36. Chấp thuận nhân sự miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
37. Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
38. Thành lập ấp thuộc xã, thị trấn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
CB01. Thi tuyển công chức hành chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
CD01. Tiếp công dân
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Tình hình xử lý hồ sơ/dự án 2014